Deklaracja dotępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 292

Przedszkole nr 292 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Przedszkola nr 292

Data publikacji strony internetowej: 2007 06 18
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2008 10 18
Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

Brak jest dostępności mediów zmiennych w czasie.
Brak możliwości prezentacji treści w wybranym układzie pionowym lub poziomym.
Strona nie spełnia wymagania dotyczącego możliwości rozróżniania w zakresie: użycia koloru, kontrastu; elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru i koloru czcionki, odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Brak możliwości wprowadzania danych alternatywnymi sposobami poza wykorzystaniem klawiatury.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020 09 22
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyr. Barbara Wyszyńska – Duch, bwyszynska@edu.um.warszawa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 616 03 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Placówka mieści się przy jednokierunkowej ulicy w odległości około 300 m. od przystanku autobusowego -FRANCUSKA- oraz około 2 km od stacji pkp/skm Warszawa- Stadion

Przedszkole Nr. 292 w Warszawie ma siedzibę przy ul. Walecznych 4/6. Administratorem budynku są władze Liceum Francuskiego. Budynek podlega Konserwatorowi Zabytków.
Ma 2 kondygnacje, jedna kondygnacja to podpiwniczenie budynku, pozostała kondygnacja przeznaczona jest do użytku przez dzieci i personel przedszkola.
Budynek posiada trzy wejścia: jedno główne i dwa boczne. Jedno z bocznych wejść przeznaczone jest tylko dla pracowników , oraz dostawców, wszystkie te wejścia nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Do wejścia głównego prowadzi furtka zaopatrzona zworą elektroniczną. Przy wejściu kontrolę sprawuje pracownik ochrony budynku . Drzwi główne zaopatrzone są w sygnał dźwiękowy. Dzwonek zainstalowany jest po prawej stronie drzwi wejściowych.
Przedszkole ma cztery oddziały dla dzieci w wieku 3-6 lat .
Wszystkie sale dydaktyczne znajdują się na jednym poziomie. Aby wejść do budynku trzeba pokonać 4 schodki o szerokości 502 cm. o wysokości stopni 15 cm, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku trzeba pokonać jeszcze 6 schodków o szerokości 204 cm i wysokości stopni 16 cm, które nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
Toalety nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych. Przedszkole nie posiada łazienki ogrodowej.
W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, pętli indukcyjnych, informacji głosowych.
Szatnia dla wszystkich grup wiekowych znajduje się na poziomie parteru.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.
Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Przedszkola, istnieje możliwość wyjścia pracownika merytorycznego do interesanta i obsługi w dogodny dla niego sposób, po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika przedszkola.

Wejście do budynku i strefa obsługi mieszkańców

Budynek placówki nie posiada rozwiązań architektonicznych typu podjazd czy winda dla osób niepełnosprawnych jak i innych udogodnień

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego