Przedmiot działalności

Przedszkole nr 292 w równej mierze pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne skierowane do dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

1. Celem wychowania przedszkolnego jest:
1) Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji,
2) wychowanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre
i co złe, potrafiły zgodnie bawić się i uczyć, kulturalnie zwracać się do innych w domu, przedszkolu, na ulicy,
3) kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej
do racjonalnego radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach,
w tym także do łagodniejszego znoszenia stresów i porażek,
4) rozwijanie umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne
w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi,
5) troska o zdrowie dzieci, ich rozwój oraz sprawność ruchową, aby chciały i mogły uczestniczyć w zabawach, grach sportowych,
6) budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym, a także rozwijanie u dzieci umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych,
7) wprowadzenie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne,
8) kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej: do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej,
9) zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w szkolnym kształceniu.
2. Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej.
3. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno – kulturowym i przyrodniczym.
4. Praca wychowawcza, dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego, programów własnych zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.
Praca dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza realizowana jest w oparciu o program wychowania Jolanty Andrzejewskiej i Jolanty Wieruckiej „ RAZEM W PRZEDSZKOLU”.