Status prawny

Przedszkole nr 292 jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Ustalona nazwa przedszkola brzmi:

Przedszkole Nr 292

2. Siedziba przedszkola znajduje się w Warszawie przy ul. Walecznych 4/6

4. Przedszkolu imię nadaje organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej.

5. Nazwa przedszkola jest używana w pełnym brzmieniu. Na pieczęciach może być używany skrót nazwy.

6. Organem prowadzącym jest:

Miasto stołeczne Warszawa
Dzielnica Praga Południe
03-841 Warszawa
ul. Grochowska 274

7. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest:

Kuratorium Oświaty
00-024 Warszawa

Organ prowadzący powierza stanowisko dyrektora kandydatowi wyłonionemu w drodze konkursu na podstawie rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek.