Zasady funkcjonowania

Tryb działania Przedszkola określa:

– Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U 2004 nr 256 poz.2572, z późn. zm.)

– Ustawa z 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U 2007 nr 80. poz. 542)

– Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.(Dz. U z 2001r. Nr.61)

– ustawa z 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U 2006 nr 97, poz. 674 z późn. zm.)

– Statut Przedszkola

– Arkusz organizacyjny przedszkola zatwierdzony przez Burmistrza Dzielnicy Praga Południe

Zasady działania

Przedszkole nr 292, jest przedszkolem publicznym. Realizuje bezpłatne nauczanie
i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Placówka przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
Zasady prowadzenia rekrutacji oraz harmonogram działań związanych z elektronicznym zapisem dzieci na dany rok szkolny, udostępniane są na stronie Biura Edukacji.

Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
Szczegółową organizację pracy w danym roku szkolnym, określa arkusz organizacyjny przedszkola, opracowany przez dyrektora placówki najpóźniej do 30 kwietnia i zatwierdzony przez organ prowadzący.

Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00
do 17:30

Placówka zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 5 – 6 letnich).
W placówce znajdują się 4 oddziały.

Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.

Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu ustala organ prowadzący:
1. przedszkole organizuje trzy posiłki dziennie: pierwsze śniadanie, obiad,
2. podwieczorek.
3. w skład opłaty z tytułu pobytu dziecka w przedszkolu wchodzą : – opłata za żywienie;
4. rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu – terminy przyjmowania opłat ustala kierownik gospodarczy. W uzasadnionych przypadkach, dyrektor przedszkola może na wniosek rodzica wydłużyć termin wnoszenia opłaty, jednak opłata powinna być wniesiona najpóźniej w bieżącym miesiącu / jeżeli opłata powinna być wniesiona w lutym za miesiąc marzec to za zgodą dyrektora rodzic może wnieść opłatę za marzec w marcu, jednak nie później / wysokość dziennej stawki żywieniowej ustalana jest na pierwszym ogólnym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym; w przypadku konieczności podwyższenia stawki żywieniowej w ciągu roku szkolnego, decyzję podejmuje dyrektor przedszkola po kalkulacji finansowej opracowanej przez kierownika gospodarczego;

Organami Przedszkola, w myśl ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, są:
a) Dyrektor Przedszkola,
b) Rada Pedagogiczna,
c) Rada Rodziców

Szczegółowy opis praw, obowiązków i kompetencji znajduje się w Statucie Przedszkola nr 292.